Water chiller | Máy làm lạnh nước công nghiệp

Water chiller | Máy làm lạnh nước công nghiệp

KLAW
Đầu nén tác nhân lạnh Hanbell RC2
Đầu nén tác nhân lạnh của tập đoàn HANBELL
LOẠI KHAW
KHPW
KHOW
KLSW/R-22
KLSW/R-22 D
KHAW-P
Máy làm lạnh nước công nghiệp(water Chiller) dạng ngập lỏng