GIẢI NHIỆT BẰNG GIÓ (KHAW – KLAW)

Model: KHOW – KLSW

Capacity: 5 – 350RT