LỌC KHÍ LODE STAR
MODEL: BL
CAPACITY: 0.4 – 15 M3/MIN