LỌC KHÍ LODE STAR
MODEL: G
CAPACITY: 0.9 – 199.5 M3/MIN