Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp – Tiến Đạt Corp®

so_do_to_chuc_doanh_nghiep_Tien_dat_corp
Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp – Tiến Đạt Corp®

Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp Tiến Đạt (Tên viết tắt : Tiến Đạt Corp®) được thành lập và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp 2012 với những bộ phận chính : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,  Ban giám đốc và Ban điều hành. 

 

Sau đây là sơ đồ tổ chức doanh nghiệp của Công ty Tiến Đạt

So_do_to_chuc_doanh_nghiep_cong_ty_tien_dat
Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp – Tiến Đạt Corp®